“Badanie zjawiska integracji obywateli państw trzecich w zakresie dostępu do publicznej opieki medycznej”

Data dodania: 20 grudnia 2013 r

Zakończone zostały prace nad publikacją „Badanie zjawiska integracji obywateli państw trzecich w zakresie dostępu do publicznej opieki medycznej”. Kolportaż również został zakończony. Publikacja trafiła do wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za integrację cudzoziemców.

Data dodania: 4 listopada 2013 r

Konferencja odbędzie się 29 listopada (piątek) 2013r. o godzinie 15.30
w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań zjawiska integracji obywateli państw trzecich w zakresie dostępu do publicznej opieki medycznej przeprowadzonego w ramach projektu „Badanie zjawiska integracji obywateli państw trzecich w zakresie dostępu do publicznej opieki medycznej” 35/8/EFI/2012 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Konferencję poprowadzi Jacek Szymanderski.

data dodania: 3 pażdziernika 2013

Wyniki badań oraz rekomendacje trafią do tekstu publikacji. Odnoszą się do kierunków niezbędnych zmian w celu zapobiegania konfliktom i realizacji faktycznych potrzeb cudzoziemców. Wyniki badań zostaną również omówione podczas konferencji, która jest planowana na listopad tego roku. Więcej szczegółów wkrótce.

Data dodania: 3 września 2013

Po krótkiej przerwie wakacyjnej wróciliśmy do intensywnej pracy. Wyniki badań w terenie poddane zostaną weryfikacji, co pozwoli sformułować ostateczne rekomendacje. Planowane są spotkania z obywatelami państw trzecich oraz przedstawicielami placówek medycznych.

Data dodania: 3 czerwca 2013 r

Obecnie w mediach i literaturze spotykamy się z jednej strony z zalewem danych dotyczących ogólnie funkcjonowania służby zdrowia w Polsce a z drugiej brakuje informacji w zakresie tego jak w praktyce kształtują się relacje cudzoziemców z służbą zdrowia. Dlatego też prowadzone badania i analizy podejmowane przez zespół specjalistów pozwolą zbudować aktualny obraz badanego zjawiska socjologicznego. Pozwoli to na stworzenie wieloaspektowej publikacji. W kolejnym etapie na podstawie wyników badań odbędą się analizy o charakterze jakościowym które pozwolą na ostateczne sformułowanie wniosków badawczych.

Data dodania: 6 maja 2013 r.

Analiza danych uzyskanych w trakcie badań głównym to bardzo pracochłonne przedsięwzięcie i ten etap jest bardzo ważny do całego badania socjologicznego. Na tym etapie socjolodzy wykonują różnorodne operacje na zbiorze danych i zmiennych, przetwarzając i analizując uzyskane z badań trenowych dane. Należy znaleźć korelację pomiędzy wynikami i wyciągnąć właściwe wnioski. Zbudowanie zrozumiałej nie tylko dla socjologów wiedzy na temat integracji cudzoziemców w zakresie dostępu do opieki medycznej pozwoli na wypracowanie pogłębionej analizy w tym zakresie.

Data dodania: 2 kwietnia 2013 r

Podczas badań terenowych ankieterzy usłyszeli bardzo interesujące historie cudzoziemców odnośnie kontaktów ze służbą zdrowia. Nie ma jeszcze dostępnych wyników badań, natomiast zdaniem ankieterów wiele sytuacji jakie mieli cudzoziemcy w kontaktach ze służbą medyczną powtarzało się u respondentów. Jak zauważyli nasi ankieterzy niewątpliwą barierą w integracji są trudności językowe, a język polski jest językiem skomplikowanym do nauki przez obcokrajowców. Dodatkowo występują problemy z terminologią medyczną. Nawet jeśli cudzoziemiec zna język polski w sytuacjach codziennych, to fachowa terminologia medyczna może być trudna do zrozumienia.

Data dodania: 1 marca 2013r

Pilotażowe wywiady pokazują, że cudzoziemcy spotykają się zarówno z przejawiamy wielkiej troski i uwagi ze strony pracowników służby zdrowia jak i też sytuacjami trudnymi w których głównym problemem jest bariera językowa. Sytuacja problemów zdrowotnych z zasady zaburza poczucie bezpieczeństwa, które dodatkowo u cudzoziemców jest bardzo często niższe niż u Polaków. Jeśli dodatkowo występują kłopoty ze zrozumieniem tego co cudzoziemcowi dolega i jaka jest dalsza procedura w leczeniu rodzi się frustracja.

Data dodania: 25 lutego 2013r

Prowadzone działania projektowe w ostatnim okresie ukierunkowane były na stworzenie ankiety, tak aby można było rozpocząć badania cudzoziemców. Ankieterzy rozpoczęli badania w terenie i uzyskali wiele cennych informacji od cudzoziemców. Cudzoziemcy chętnie i otwarcie opowiadają o swoich przygodach ze służbą medyczną. Historie są tak różne i doświadczenia tak zróżnicowane że z wielką uwagą śledzimy dalszy postęp w badaniu aby zapoznać się z ostatecznymi efektami. Jednak na te poczekamy do października 2013 r.

Data dodania: 25 stycznia 2013r

Projekt „Badanie zjawiska integracji obywateli państw trzecich w zakresie dostępu do publicznej służby medycznej” jest realizowany przez doświadczonych socjologów z bardzo bogatym dorobkiem w zakresie badań socjologicznych w tym nad zjawiskami dotyczącymi cudzoziemców. Podczas prowadzenia fazy przygotowawczej badań zwracamy szczególną uwagę m.in. na różnice międzykulturowe i tożsamość cudzoziemców oraz cechy charakterystyczne służby zdrowia w Polsce. Z uwagi na złożoność wspomnianej problematyki wymagane jest wykorzystanie trudnej, lecz wyjątkowo efektywnej poznawczo perspektywy interdyscyplinarnej. Tematyka prowadzonych badań mieści się m.in. na pograniczu edukacji wielokulturowej/międzykulturowej oraz socjologii mniejszości narodowych i grup etnicznych.

Data dodania: 3 grudnia 2012r

Projekt trwa od 1 października 2012r. Działania przebiegają zgodnie założeniami. Obecnie przygotowywana jest szczegółowa koncepcja badań. Dzięki właściwemu przygotowaniu założeń, zbudowany zostanie formularz do wywiadów swobodnych z cudzoziemcami, przedstawicielami społeczeństwa przyjmującego, przedstawicielami placówek medycznych oraz pracownikami organizacji pozarządowych, które zajmują się problematyką cudzoziemców w Polsce. Badania będą przeprowadzone na dużej populacji, stąd wyniki tych badań będą istotne statystycznie i będą mogły być odniesione do całej populacji.

Projekt współfinansowany ze Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa.

Projekt realizowany jest przez Fundację Edukacji i Przedsiębiorczości w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa.

Kontakt mailowy:

ieu@fep.org.pl sws@sws.org.pl; www.fep.org.pl www.sws.org.pl

Projekt i realizacja strony - Jerzy Zgorzelski